1. Giới thiệu

1.1 Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách truy cập trang web và người sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1.2 Chính sách này áp dụng khi chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của khách truy cập trang web và người dùng dịch vụ của chúng tôi; nói cách khác, nơi chúng tôi xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân đó.

1.3 Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Trong chừng mực những cookie đó không hoàn toàn cần thiết cho việc cung cấp trang web và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie khi bạn truy cập trang web của chúng tôi lần đầu tiên.

 • Trong chính sách này, “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Tiêu chuẩn Giải trí. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, hãy xem Phần 12.
 1. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

2.1 Trong Phần 2 này, chúng tôi đã trình bày:

(a) các danh mục chung của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể xử lý;

(b) trong trường hợp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi không lấy trực tiếp từ bạn, nguồn và các danh mục cụ thể của dữ liệu đó;

(c) các mục đích mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân; và

(d) các cơ sở pháp lý của quá trình xử lý.

2.2 Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi (“dữ liệu sử dụng“). Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, số lần xem trang và đường dẫn điều hướng trang web, cũng như thông tin về thời gian, tần suất và hình thức sử dụng dịch vụ của bạn. Nguồn của dữ liệu sử dụng là hệ thống theo dõi phân tích của chúng tôi. Dữ liệu sử dụng này có thể được xử lý cho các mục đích phân tích việc sử dụng trang web và các dịch vụ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là theo dõi và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

2.3 Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu tài khoản của bạn (“dữ liệu tài khoản“). Dữ liệu tài khoản có thể bao gồm tên và địa chỉ email của bạn. Nguồn dữ liệu tài khoản trực tiếp từ bạn hoặc từ WordPress và Máy chủ lưu trữ Inmotion của chúng tôi nhưng chỉ với sự cho phép rõ ràng của bạn. Dữ liệu tài khoản có thể được xử lý cho các mục đích vận hành trang web của chúng tôi, cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo tính bảo mật của trang web và dịch vụ của chúng tôi, duy trì các bản sao lưu cơ sở dữ liệu của chúng tôi và liên lạc với bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc quản lý trang web và hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

2.4 Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn có trong hồ sơ cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi (“dữ liệu hồ sơ“). Dữ liệu hồ sơ có thể bao gồm tên, địa chỉ email và ảnh hồ sơ của bạn. Dữ liệu hồ sơ có thể được xử lý cho các mục đích cho phép và giám sát việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc quản lý trang web và hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

2.5 Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi (“dữ liệu dịch vụ“). Dữ liệu dịch vụ có thể bao gồm thời gian, tần suất và hình thức sử dụng dịch vụ. Nguồn của dữ liệu dịch vụ là bạn. Dữ liệu dịch vụ có thể được xử lý cho các mục đích vận hành trang web của chúng tôi, cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo tính bảo mật của trang web và dịch vụ của chúng tôi, duy trì các bản sao lưu cơ sở dữ liệu của chúng tôi và giao tiếp với bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc quản lý trang web và hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

2.6 Chúng tôi có thể xử lý thông tin mà bạn đăng để xuất bản trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi (“dữ liệu xuất bản“). Dữ liệu xuất bản có thể được xử lý cho các mục đích cho phép xuất bản và quản lý trang web và dịch vụ của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc quản lý trang web và hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

2.7 Chúng tôi có thể xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích đăng ký nhận thông báo qua email và / hoặc bản tin của chúng tôi (“dữ liệu thông báo“). Dữ liệu thông báo có thể được xử lý nhằm mục đích gửi cho bạn các thông báo và / hoặc bản tin có liên quan. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và / hoặc thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, để ký kết hợp đồng đó.

2.8 Chúng tôi có thể xử lý thông tin có trong hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn gửi cho chúng tôi (“dữ liệu thư từ“). Dữ liệu thư từ có thể bao gồm nội dung giao tiếp và siêu dữ liệu liên quan đến giao tiếp. Trang web của chúng tôi sẽ tạo siêu dữ liệu liên quan đến các thông tin liên lạc được thực hiện bằng các biểu mẫu liên hệ của trang web. Dữ liệu thư từ có thể được xử lý cho các mục đích liên lạc với bạn và lưu trữ hồ sơ. Cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc quản lý phù hợp trang web và hoạt động kinh doanh và giao tiếp của chúng tôi với người dùng.

2.9 Ngoài các mục đích cụ thể mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong Mục 2 này, chúng tôi cũng có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn khi việc xử lý đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích quan trọng của thể nhân khác.

 • cho thuê không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của người khác cho chúng tôi, trừ khi chúng tôi nhắc bạn làm như vậy.
 1. Cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho người khác

3.1 Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi (điều này có nghĩa là các công ty con của chúng tôi, công ty nắm giữ cuối cùng của chúng tôi và tất cả các công ty con của nó) trong chừng mực cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích và trên cơ sở pháp lý được nêu trong chính sách này.

3.2 Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty bảo hiểm và / hoặc cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi trong chừng mực cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích nhận hoặc duy trì bảo hiểm, quản lý rủi ro, nhận tư vấn chuyên môn hoặc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù trước tòa tố tụng hoặc trong một thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án.

3.3 Chúng tôi có thể tiết lộ địa chỉ email cho các nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi trong chừng mực cần thiết hợp lý để gửi cho bạn bản tin email của chúng tôi, nếu bạn yêu cầu (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu bạn không còn yêu cầu bản tin).

3.4 Ngoài những tiết lộ cụ thể về dữ liệu cá nhân được nêu trong Mục 3 này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo, hoặc để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích sống còn của một thể nhân khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc tiết lộ đó là cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù trong thủ tục tòa án hoặc trong một thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án.

 1. Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra quốc tế

4.1 Trong Phần 4 này, chúng tôi cung cấp thông tin về các trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

4.2 Các cơ sở lưu trữ cho trang web của chúng tôi không nằm ở Vương quốc Anh. Ủy ban Châu Âu đã đưa ra “quyết định thỏa đáng” đối với luật bảo vệ dữ liệu của mỗi quốc gia này. Việc chuyển đến từng quốc gia này sẽ được bảo vệ bởi các biện pháp bảo vệ thích hợp, cụ thể là Khung bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu.

4.3 Cơ sở dữ liệu gửi thư không nằm ở Vương quốc Anh. Ủy ban Châu Âu đã đưa ra “quyết định thỏa đáng” đối với luật bảo vệ dữ liệu của mỗi quốc gia này. Việc chuyển đến từng quốc gia này sẽ được bảo vệ bởi các biện pháp bảo vệ thích hợp, đó là Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu và Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Thụy Sĩ.

 • Bạn thừa nhận rằng dữ liệu cá nhân mà bạn gửi để xuất bản thông qua trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể có sẵn, qua internet, trên khắp thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc người khác sử dụng (hoặc lạm dụng) dữ liệu cá nhân đó.
 1. Lưu giữ và xóa dữ liệu cá nhân

5.1 Mục 5 này đưa ra các chính sách và thủ tục lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, được thiết kế để giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình liên quan đến việc lưu giữ và xóa dữ liệu cá nhân.

5.2 Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.

5.3 Chúng tôi sẽ giữ lại và xóa dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

(a) Dữ liệu hồ sơ chứa dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ trong suốt thời gian tồn tại của trang web trừ khi người dùng đưa ra thông báo xóa tất cả dữ liệu cá nhân.

(b) Dữ liệu cookie sẽ được lưu giữ không quá 30 ngày.

 • Bất chấp các quy định khác của Mục 5 này, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc lưu giữ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích quan trọng của một thể nhân khác.
 1. Sửa đổi

6.1 Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian bằng cách xuất bản phiên bản mới trên trang web của chúng tôi.

6.2 Bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này để đảm bảo bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này.

 • Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi đối với chính sách này qua email hoặc thông qua hệ thống nhắn tin riêng trên trang web của chúng tôi.
 1. Quyền lợi của bạn

7.1 Trong Phần 7 này, chúng tôi đã tóm tắt các quyền mà bạn có theo luật bảo vệ dữ liệu. Một số quyền rất phức tạp và không phải tất cả các chi tiết đều được đưa vào tóm tắt của chúng tôi. Theo đó, bạn nên đọc các luật liên quan và hướng dẫn từ các cơ quan quản lý để được giải thích đầy đủ về các quyền này.

7.2 Các quyền chính của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu là:

(a) quyền tiếp cận;

(b) quyền cải chính;

(c) quyền tẩy xóa;

(d) quyền hạn chế xử lý;

(e) quyền phản đối việc xử lý;

(f) quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu;

(g) quyền khiếu nại với cơ quan giám sát; và

(h) quyền rút lại sự đồng ý.

7.3 Bạn có quyền xác nhận xem chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không và chúng tôi có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cùng với một số thông tin bổ sung ở đâu. Thông tin bổ sung đó bao gồm các chi tiết về mục đích xử lý, các loại dữ liệu cá nhân có liên quan và người nhận dữ liệu cá nhân. Cung cấp cho các quyền và tự do của người khác không bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. Bản sao đầu tiên sẽ được cung cấp miễn phí, nhưng các bản sao bổ sung có thể bị tính phí hợp lý. Việc cung cấp thông tin như vậy sẽ tuân theo:

(a) bản sao đầu tiên sẽ được cung cấp miễn phí, nhưng các bản sao bổ sung sẽ phải chịu phí quản lý USD $10; và

(b) cung cấp bằng chứng thích hợp về danh tính của bạn (vì mục đích này, chúng tôi thường sẽ chấp nhận bản sao hộ chiếu của bạn có xác nhận của luật sư hoặc ngân hàng cộng với bản chính của hóa đơn điện nước có ghi địa chỉ hiện tại của bạn).

7.4 Bạn có quyền cải chính bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào về bạn và, có tính đến mục đích của việc xử lý, để hoàn thành mọi dữ liệu cá nhân không đầy đủ về bạn.

7.5 Trong một số trường hợp, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình mà không bị chậm trễ quá mức. Những trường hợp đó bao gồm: dữ liệu cá nhân không còn cần thiết liên quan đến mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác; bạn rút lại sự đồng ý đối với quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý; bạn phản đối việc xử lý theo các quy tắc nhất định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành; quá trình xử lý dành cho mục đích tiếp thị trực tiếp; và dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp. Tuy nhiên, có những loại trừ quyền tẩy xóa. Các loại trừ chung bao gồm trường hợp cần xử lý: để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin; để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố hợp pháp.

7.6 Trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Những trường hợp đó là: bạn tranh cãi về tính chính xác của dữ liệu cá nhân; xử lý là bất hợp pháp nhưng bạn phản đối việc tẩy xóa; chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân cho các mục đích xử lý của chúng tôi, nhưng bạn yêu cầu dữ liệu cá nhân để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; và bạn đã phản đối việc xử lý, đang chờ xác minh phản đối đó. Nếu việc xử lý bị hạn chế trên cơ sở này, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ xử lý theo cách khác: với sự đồng ý của bạn; để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý; để bảo vệ các quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác; hoặc vì lý do quan trọng của công chúng.

7.7 Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, nhưng chỉ trong phạm vi cơ sở pháp lý cho việc xử lý là việc xử lý là cần thiết để: thực hiện nhiệm vụ được thực hiện trong lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện bất kỳ quyền hạn chính thức nào được giao cho chúng tôi; hoặc các mục đích của lợi ích hợp pháp do chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Nếu bạn đưa ra phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được các căn cứ hợp pháp thuyết phục để xử lý vốn ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn, hoặc việc xử lý là để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

7.8 Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả việc lập hồ sơ cho mục đích tiếp thị trực tiếp). Nếu bạn phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này.

7.9 Nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền hợp pháp để khiếu nại với cơ quan giám sát chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể làm như vậy ở quốc gia thành viên EU nơi thường trú của bạn, nơi làm việc hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm.

7.10 Trong phạm vi cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn là sự đồng ý, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Việc rút tiền sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi rút tiền.

 • Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào của mình liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được nêu trong phần 12.
 1.  Giới thiệu về cookie

8.1 Cookie là một tệp chứa một số nhận dạng (một chuỗi các chữ cái và số) được máy chủ web gửi đến trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Sau đó, số nhận dạng được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ.

8.2 Cookie có thể là cookie “liên tục” hoặc cookie “phiên”: cookie liên tục sẽ được trình duyệt web lưu trữ và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn đã định, trừ khi bị người dùng xóa trước ngày hết hạn; Mặt khác, cookie phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên người dùng, khi trình duyệt web đóng.

 • Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và lấy từ cookie.
 1. Cookie mà chúng tôi sử dụng

9.1 Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau:

(a) xác thực - chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và khi bạn điều hướng trang web của chúng tôi;

(b) trạng thái - chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi xác định xem bạn có đăng nhập vào trang web của chúng tôi hay không;

(c) bảo mật - chúng tôi sử dụng cookie như một yếu tố của các biện pháp bảo mật được sử dụng để bảo vệ tài khoản người dùng, bao gồm ngăn chặn việc sử dụng gian lận thông tin đăng nhập và để bảo vệ trang web và dịch vụ của chúng tôi nói chung;

(d) quảng cáo - chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi hiển thị các quảng cáo có liên quan đến bạn (cookie được sử dụng cho mục đích này là: Google AdSense, Google AdExchange);

(e) phân tích - chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng và hiệu suất của trang web và dịch vụ của chúng tôi (cookie được sử dụng cho mục đích này là: Google Analytics, Đối tượng Google Analytics);

(f) sự đồng ý về cookie - chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ các sở thích của bạn liên quan đến việc sử dụng cookie nói chung.

 1. Cookie được các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng

10.1 Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng cookie và những cookie đó có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

10.2 Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Google Analytics thu thập thông tin về việc sử dụng trang web bằng cookie. Thông tin thu thập liên quan đến trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo báo cáo về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Chúng tôi có thể xuất bản các quảng cáo dựa trên sở thích của Google AdSense trên trang web của chúng tôi. Những điều này được Google điều chỉnh để phản ánh sở thích của bạn. Để xác định sở thích của bạn, Google sẽ theo dõi hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi và trên các trang web khác trên web bằng cookie. Bạn có thể xem, xóa hoặc thêm các danh mục sở thích được liên kết với trình duyệt của mình bằng cách truy cập: https://adssettings.google.com. Bạn cũng có thể chọn không tham gia cookie mạng đối tác AdSense bằng cách sử dụng các cài đặt đó hoặc sử dụng cơ chế chọn không tham gia nhiều cookie của Sáng kiến quảng cáo mạng tại: http://optout.networkadvertising.org. Tuy nhiên, bản thân các cơ chế chọn không tham gia này sử dụng cookie, và nếu bạn xóa cookie khỏi trình duyệt của mình, việc chọn không tham gia của bạn sẽ không được duy trì. Để đảm bảo rằng việc chọn không tham gia được duy trì đối với một trình duyệt cụ thể, bạn có thể muốn xem xét sử dụng các plugin trình duyệt của Google có sẵn tại: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

 1. Quản lý cookie

11.1 Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn từ chối chấp nhận cookie và xóa cookie. Các phương pháp để làm như vậy khác nhau giữa các trình duyệt và giữa các phiên bản. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được thông tin cập nhật về việc chặn và xóa cookie qua các liên kết sau:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Trình duyệt Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences(Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Trình duyệt web IE);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); và

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Cạnh).

11.2 Việc chặn tất cả cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web.

 • Nếu bạn chặn cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng trên trang web của chúng tôi.
 1. Chi tiết của chúng tôi

12.1 Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Standard of Entertainment.

12.2 Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

(a) qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi ở đây: https://ibomberdefense.standardof.net/contact-us/

viTiếng Việt
Scroll to Top